STADGAR

Stadgar för konfliktspelsföreningen YLVA antagna 2003-02-09

Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar.

§1. Föreningens namn är Konfliktspelsföreningen YLVA.
§2. Föreningens syfte är att för föreningens medlemmar främja möjligheten att på ett seriöst sätt spela olika typer av sällskapsspel och konfliktspel. Vidare ska föreningen aktivt arbeta för att gynna medlemmarnas utveckling inom hobby.
§3. Föreningen är religiöst och politiskt obundet.
§4. Föreningen är ideell.
§5. Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer.
§6. Föreningens huvudsakliga verksamhet bedrivs i Västragötalands län.
§7. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med årsmöte eller extra årsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller styrelsen tolkning tills klargörande ändring införs.
§8. Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med fjorton (14) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.

Stadgeändringskompetens

§9. För ändring, eller tillägg till, av stadgeparagraf ett (1) till och med fjorton (14) krävs att likalydande beslut antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två på varandra följande, ordinarie årsmöten. För ändring av, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs att förslaget antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av årsmöte.
§10. Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av årsmöte om förslag därom uttryckligen angivits i årsmöteshandlingarna, i form av motion.
§11. Förslag om föreningens upplösning får endast behandlas på ordinarie årsmöte och skall insändas skriftligt till styrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan årsmöte. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem(5) av de röstberättigade på ordinarie årsmöte motsätter sig upplösningen.
§12. Vid föreningens upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar skall skiftas i och gå till ett av årsmöte bestämt ändamål i enlighet med föreningens syfte.
§13. Till likvidatorer bör föreningens revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med föreningens upplösning.
§14. Verksamhetsår för föreningen är kalenderår.

Förening

§15. Föreningen har rätt att ta ut en, av årsmöte bestämd avgift av varje medlem.
§16. Medlem som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av styrelsen. Nästkommande ordinarie eller extra årsmöte beslutar om uteslutning av avstängd medlem. Avstängning påverkar inte medlemmens stadgereglerade rättigheter i samband med årsmöte .
§17. Efter förslag från styrelsen kan årsmöte, för att hedra personer, utse dem till hedersmedlemmar i föreningen.

Årsmöte

§18. Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
§19. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år tidigast andra söndagen i Februari och senast sista söndagen i Februari, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
§20. Ordinarie årsmöte är beslutsmässigt:
Då kallelse anslagits i föreningens lokaler eller utgått till medlemmar, styrelseledamöter, revisorer och valberedning senast sex (6) veckor innan årsmöte.
§21. Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Mötets beslutsmässighet
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av minst två (2) justerare
 • Val av tre (3) rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
  för föregående verksamhetsår
 • Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Val av styrelse
 • Val av valberedning
 • Val av revisorer
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget
 • Fastställande av avgifter
 • Motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§22. Varje medlem har en (1) röst. Det går inte att använda ombud eller att rösta via post. För att rösta måste man närvara på mötet , samt att man har betalat sin medlemsavgift i tid. Man måste även varit medlem minst tre (3) månader innan årsmöte.
§23. Inför årsmöte har medlemmar, styrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och nomineringar.
§24. Alla medlemmar med rösträtt har närvarorätt på årsmöte. Övriga medlemmar har närvarorätt i mån av plats.
§25. Anställd i föreningen som inte är medlem i föreningen har närvaro-, yttranderätt på årsmöte
§26. Person vald i stadgemässiga val på årsmöte har närvaro- och yttranderätt på årsmöte.
§27. Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion eller fråga har närvaro-, yttranderätt i berörda frågor på årsmöte.
§28. Förslag till årsmöte som är styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före ett årsmöte är en motion. Varje annat inkommet förslag till årsmöte är övrig fråga. Samtliga motioner ska ha anslagits i föreningslokalen eller utgått till medlemmar, styrelseledamöter, revisorer och valberedning senast 2 veckor innan årsmöte.
§29. Vid omröstning på årsmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal gäller styrelsens röstning. Om det även här är jämnt gäller föreningsordförandes röst som utslagsröst.
§30. Beslut i övriga frågor på årsmöte kräver två tredjedelars (2/3) majoritet.

Extra årsmöte

§31. Extra årsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
§32. Om styrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna så kräver, skall extra årsmöte utlysas av styrelsen eller revisorer.
§33. Extra årsmöte är beslutsmässigt då kallelse och årsmötesmöteshandlingar har satts upp på anslagstavla i föreningens lokaler eller skickats ut till årsmötesombud, medlemmar, styrelseledamöter, revisorer och valberedning senast fyra (4) veckor före mötet, med uppgift om tid och plats för det extra årsmöte.

Revisorer

§34. Revisorerna granskar föreningens räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall finnas årsmöte skriftligen tillhanda.
§35. Årsmöte utser två revisorer. Revisorerna tillträder direkt efter årsmöte.
§36. Valbar till revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är invald i styrelsen.
Valberedning
§37. Valberedningens uppgift är att nominera en komplett styrelse och revisorer. Nomineringen skall finnas årsmöte skriftligen tillhanda.
§38. Valberedningen utses av årsmöte och tillträder därefter. Årsmöte utser två (2) valberedare.
§39. Valbar till valberedningen är föreningsmedlem bosatt i Sverige.

Styrelsen

§40. Styrelsen består av ordförande och kassör som väljs separat samt 3-7 ledamöter och 0-3 suppleanter. Övriga poster utses av styrelsen själva vid det konstituerande styrelsemöte.
§41. Valbar till styrelsen är straffmyndig föreningsmedlem bosatt i Sverige.

Nyckelmedlem

§42.1. Nyckelbärare betecknas sådan medlem som har rätt att inneha och är i egen besittning av dörrnyckel till Konfliktspelföreningen YLVAs lokaler.
§42.2. Nyckelbärare kan endast medlem som betalar månadsavgift vara.
§42.3. Nyckelbärare kan normalt endast medlem som innehar straffmyndig ålder vara.
§42.3. Beslut om utnämnande av nyckelbärare tas med kvalificerad majoritet (2/3) av föreningens styrelse på ordinarie eller extra styrelsemöte.
§42.4. Beslut om indragande av nyckelbärare tas med enkel majoritet (51%) av föreningens styrelse på ordinarie eller extra styrelsemöte.
§42.5. Nyckelbärare ansvarar för att egen nyckel handhas och förvaras på säkert sätt. Vid oaktsamhet, slarv eller annat oansvarigt handhavande kan styrelsemedlem konfiskera nyckel i inväntan på styrelsens beslut enligt §42.4.
§42.6. Nyckelbärare får ej överlåta, ge bort, låna ut eller på annat sätt ge mista besittningen av egen nyckel, ej ens tillfälligt.
§42.7. Nyckelbärare ansvarar för ordning och säkerheten för övriga medlemmar och gäster i Konfliktspelföreningen YLVAs lokaler.
§42.8. Nyckelbärare ansvarar för att föreningens lokaler blir släckta och låsta då sista person lämnar lokalen.
§42.9. Den sist kvarvarande nyckelbäraren kan med omedelbar verkan avhysa övriga medlemmar och gäster från föreningens lokaler då han eller hon själv önskar lämna dessa.
§42.10. Nyckelmedlem får tillfälligt, på eget ansvar, överlämna ansvaret enligt §42.8 till annan medlem (men ej gäst). Med tillfälligt avses en tidsrymd på upp till 60 minuter.

Föreningslokal

§43. Förtäring av alkohol är förbjudet på officiella öppetdagar. Officiella öppetdagar definieras som
     -Ons 18-23
     -Sön 12-23
     –Föreningssmästerskap
     -LAN
Övriga dagar skall eventuell alkoholkonsumtion ske med måtta. Anökan till styrelsen för alkoholförtäring på officiella tillfällen kan beviljas.
§44. Rökning i föreningens lokaler är förbjudet.
§45. Bilder som kan väcka anstöt får ej sättas upp i Konfliktspelföreningen YLVAs lokaler. Styrelsen avgör vilka bilder som är godkända eller ej.